EnglishGermanHungarian

Általános szerződési feltételek

Általános szerződés

I. Bevezető rendelkezések

1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a buszos személyszállítási tevékenység végzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik és a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett.

2. A Vállalkozó és partnerei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Megrendelő az úti célt biztonságban és időben elérje, azonban az utazás időtartama függ az időjárási, az út és forgalmi viszonyoktól is.

3. A gépkocsi és vezetőjének iratainak és okmányainak meglétéért a Vállalkozó felel, azért felelősséget vállal.

Utazási szerződés létrejötte

 1. A Megbízó utazását írásban vagy szóban a Gyurok Kft -nél (továbbiakban Vállalkozó) lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást a Vállalkozó nyilvántartásba veszi, és azt a Vállalkozó írásban visszaigazolja és a Megbízó a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti.
 2. Az Utazási szerződés a felek aláírásával jön létre, amelyből egy példány a Megbízót illeti meg. Amennyiben 100.000.- Forintot, azaz százezer Forintot meghaladó vállalási összeg várható, az előleg befizetését és a szerződés aláírását követően jön létre az utazási szerződés, amelyből egy példánya az Megbízót illeti meg. Ha a kiállást megelőző 5. naptári napig a Megbízó az előleget nem fizeti meg, a Vállalkozó a lefoglalt gépkocsit bárkinek kiadhatja.
 3. Ha nem a Megbízó személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, a Vállalkozó nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Megbízót. E harmadik személyt a Megbízó képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig a Megbízó terhelő kötelezettségek a Megbízó javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen a Megbízót érinthetik.

. Az Megbízó jogai és kötelezettségei

 1. A Megbízó kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a Vállalkozó útmutatásai alapján.
 2. A Megbízó jogosult a hibákat és a megrendelt szolgáltatásoktól eltérő minőségű kiszolgálást szóvá tenni. Ezeket rögtön az észrevétel után írásban kell közölni a Vállalkozó képviselőjének. Utólagos reklamációkat Vállalkozó nem vesz figyelembe.
 3. A Megbízó köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vízum-, vám- és devizaszabályok, egészségügyi előírások, stb.) betartani. Mindezek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk többlet költségek kizárólag a Megbízót terhelik.
 4. A gépkocsiban elhelyezett poggyászok, kézicsomagok őrzéséről az utazás során a tulajdonosok maguk kötelesek gondoskodni.

IV. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

 1. A Vállalkozó fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát „vis major” esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, a közúti forgalom ideiglenes lezárása esetén.
 2. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.
 3. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől.
 4. A Vállalkozó a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.
 5. Vállalkozó jogosult Alvállalkozó igénybevételére

. Árképzés

 1. Más megállapodás hiányában a díjszámítás alapja – melyre belföldön 27 % áruforgalmi adó , külföldön 0 %os adó kerül felszámításra:
 • Kilométerdíj (telephely és a célállomás között megtett pontos kilométer, menetlevél alapján) vagy
 • Óradíj (gépkocsivezető és a gépjármű rendelkezésre állásának díja) telephelytől a kiállás időpontja és a visszaérkezés között eltelt idő alapján, mely intervallum alatt minden megkezdett óra egy egész órának számít.
 • A gépkocsivezető-(k) szállásának költsége.
 • A gépkocsivezető-(k) napidíja külföldi út esetében gépkocsivezetőnként 8500 FT / nap
 • Járulékos költségek (pl.: autópálya-, parkolás-, komp- és alagút díjak, útadók) a megrendelőt terhelik

Minimális teljesítmény  :    többnapos program esetén (amennyiben a gépkocsi nem tér vissza a telephelyére) 250 km/nap a napi minimális teljesitmény.

 • Amennyiben a tényleges teljesítmény kevesebb, mint a minimális, akkor a minimális teljesítmény kerül kiszámlázásra.

. Fizetési feltételek

1. Előleg   Amennyiben 50.000.- Forintot, azaz ötvenezer Forintot meghaladó vállalási összeg várható a Megbízó az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi             díjelőleget fizet. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás várható részvételi díjának:  belföldi- és külföldi út esetén 50%-a,

Az Megbízó tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidőről a Gyurok Kft. külön értesítést nem küld, azonban a határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben a Vállalkozó úgy tekinti, mintha az Megbízó az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe.

 1. Teljesítés . A vállalt megrendelés befejeztével a vállalkozó elszámolást küld a megrendelő részére , melyben az előleg levonásra kerül , és a fennmaradó részt a számla határidején belül a megrendelő kifizeti .
 2. Foglaló : Megrendelést követően 10 napon belül 20 000 ft foglaló fizetendő .

        Fizetési feltételekben eltérés külön megállapodás alapján lehetséges .

Törzsutasok , törzsmegrendelők részére a foglalótól eltekintünk , rájuk a megszokott egyedi feltételek érvényesek.

. Fizetési mód           A Vállalkozónál érvényes rend függvényében a számla átadását követően történhet:            banki vagy postai átutalás        készpénzfizetés

Indulás előtt legkésőbb 30 naptári nappal a várható fuvardíj 50 %-át előlegként meg kell fizetni a Vállalkozó bankszámlájára. Átutalás esetén a fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás a Vállalkozó bankszámláján megtörtént. Bármely fizetési határidő elmulasztása esetén a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, a Megbízó pedig köteles a Vállalkozó költségeit a „lemondási feltételek” pont szerinti összegben megtéríteni.

Lemondási feltételek

 1. A Vállalkozó jogosult a szoláltatás díját a jogszabályban előírt esetekben (közlekedési költségek, üzemanyag nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási, hatósági árának, adóknak, illetékeknek, valamint deviza forintárfolyamnak a változása) az indulást megelőző 20. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Megbízóval írásban közölni. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 10%-át meghaladja, az Megbízó az erről szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül az utazási szerződéstől elállhat.
 2. Ha a Megbízó a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles a Vállalkozó költségeit az alábbiak szerint megtéríteni (a visszaszámolást, az indulást megelőző naptól kell kezdeni):

Az utazás megkezdése előtt:    – 20-10. nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 25 %-a

                                     – 5. nappal az utazás megkezdés napjáig a részvételi díj 50 %-a.

Elállásnak minősül az is, ha az Megbízó – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását (ún. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

 1. Az Megbízónak a szolgáltatás elállásáról a Vállalkozót email-ben és/vagy faxon és/vagy ajánlott levélben köteles tájékoztatni.

. A Vezető vezetési és pihenőidőkre vonatkozó előírások

Napi vezetési idő9 óra, amely hetente két alkalommal 10 órára növelhető
Átlagos heti vezetési időHetente: maximum 56 óra, 6 alkalom során
Két egymást követő hét során: 90 óra
Megszakítás nélküli vezetési idő4 óra 30 perc
MegszakításokMinimum 45 perc, amely kettő vagy három, legalább 15 perces szakaszokra osztható fel. A várakozási idő, a haladó járművön, nem vezetéssel eltöltött idő, valamint (kombinált szállítás esetén) kompon, vagy vonaton töltött szállítás ideje megszakításnak minősül
Napi pihenőidő (egy gépkocsivezető esetén)11 óra (megszakítás nélkül)
9 óra (megszakítás nélkül, heti három alkalommal)
Engedélyezett csökkentés
Normál felosztás
Felosztás
A következő hét vége előtt lehetséges
Felosztás esetén 12 órára kell növelni a pihenőidőt, amelyből 8 órát megszakítás nélkül kell biztosítani.
A pihenőidő eltölthető a jármű fülkéjében, ill. a jármű állásakor is
Lehetséges.
Egy megszakítás nélkül (Ro/Ro ill. vasút között)
minden 30 órás időszakban
Napi pihenőidő (két gépkocsivezető esetén)8 óra megszakítás nélkül, 30 órás időszakonként
Heti pihenőidő (Norma) Engedélyezett csökkentés45 óra megszakítás nélkül (napi pihenőidőt is beszámítva
36 óra megszakítás nélkül, amennyiben lakóhelyén vagy a jármű telephelyén veszi ki a gépkocsivezető a pihenőidejét,

. Hibás teljesítés

 1. A Vállalkozó helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Megbízó szavatossági igényét érvényesítheti. A Megbízó szavatossági igényeinek kielégítésére a 214/1996 (XII/23.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
 2. A Vállalkozó nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza.
 3. Ha a Megbízó, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a Vállalkozó képviselőjénél. Amennyiben a szavatossági igény a Vállalkozó szolgáltatásaival kapcsolatos, a Megbízó köteles elsődlegesen a kifogásait a gépkocsivezetővel közölni (pl. légkondicionálóval kapcsolatos problémák stb.). A közlés késedelméből eredő kárért az Megbízó felelős és a bizonyítási teher az Megbízóra hárul.
 4. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, a Megbízónak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt a Megbízó az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles a Vállalkozónak eljuttatni. A Vállalkozó kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv gépkocsivezető általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.
 5. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk a Megbízót terhelik, és a Vállalkozó mentesül a kártérítési kötelezettség alól.
 6. Az időben benyújtott panaszlevekre a Vállalkozó 30 napon belül válaszol.      A kártérítési igény összege maximálisan az befizetett utazási díj 30 %-a lehet.
 7. Felhívjuk kedves Megbízónk figyelmét, hogy a személyiségi jogok védelme érdekében a Megbízók személyes adatait (nevét, címét, telefonszámát) és tartózkodási helyét – még sürgős esetekben sem – adjuk meg harmadik személynek, kivéve, ha a Megbízó maga azt nem kérte. Közlések, üzenetek továbbítási költségei a Megbízót terhelik.
 8. A kártérítés nem vonatkozik a Megbízó poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, amelyeket a Megbízónak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.
 9. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során a Megbízó köteles gondoskodni. Repülőn, gépkocsin, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.
 10. Az utazás során a Megbízó által harmadik személynek illetve a gépjárműben okozott kárért a Megbízó közvetlenül tartozik felelősséggel.

Autóbuszok használata

 1. Az gépkocsi Utasterében csak kézipoggyász szállítható. Nem minősül kézipoggyásznak minden olyan méretű tárgy, amely a gépkocsiban való mozgást korlátozná.     Az gépkocsikon a dohányzás, étel fogyasztása nem megengedett.  Az gépkocsi hűtője a gépkocsi tartozéka elsősorban a hűtést igénylő gyógyszerek helyezhetők el benne.

Biztosítás 

Árainkban bel- és külföldi balesetbiztosítás került beépítésre. Egyéb biztosítások (pl.: betegség-, poggyászbiztosítás) lehetőségeiről, fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedett kockázatokról részletes felvilágosítást kaphat a Vállalkozótól .

. Jogviták rendezése

A Gyurok Kft. Kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésére. A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat a Baranya Megyeii Bíróság eljárásának

A fenti feltételeket azok gondos tanulmányozását követően elfogadom, és az okiratot aláírva az utazási szerződés egy példányát átveszem:

A jelen Utazási feltételek a szerződés megkötéséig tájékoztató jellegűek, esetleges jogszabályváltozás vagy más – például hatósági -amely befolyásolja a szerződést.

Pécs – autóbuszbérlés, buszbérlés, körutazások, osztálykirándulások, személyszállítás, különjárat, munkásjárat.

error: Content is protected !!